หัวข้อสื่อ online รายละเอียด
facebook สำหรับเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
Twitter สำหรับเผยแพร่ข่าวสารทางภาพของเทศบาล
Webboard เป็นสื่อกลางสำหรับถามตอบปัญหาหรือเรื่องต่างๆ ของเทศบาล