28/08/62 โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพกลุ่มสตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหาดกรวด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่พุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ณ อาคารอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหาดกรวด

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลหาดกรวด ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหากดรวด ให้กับกลุ่มสตรีเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวด ณ อาคารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหาดกรวด

นางสาวอารม คุ้มแสง รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำเครื่องจักรสาน และขนมไทย

นายบำเพ็ญ ทองทวี รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

กล่าวเปิดโครงการ

งานข้อมูลและสารสนเทศ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหาดกรวด