28/03/61 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ด้วย ทต.หาดกรวด ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านแต่ละหมู่ ซึ่งหมู่บ้านภายในตำบลหาดกรวดทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลหาดกรวดได้ดำเนินการเข้ารับฟังและรวบรวมความต้องการ โดยเรียงลำดับ ความต้องการ ๕ อันดับแรกของความต้องการชาวบ้านแต่ละหมู่ โดยมีภาพบรรยากาศแต่ละหมู่บ้าน
ประชาคมหมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ อาคารตลาดชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาคมหมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก และหมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดวังหมู

 

 


หมู่ที่ ๓ บ้านบุ่งจิก

 

 

 

หมู่ที่ ๔ บ้านวังหมู

ประชาคมหมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่ และหมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่

  

หมู่ที่ ๗ บ้านไผ่ใหญ่

หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตอง

ประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ ๘  บ้านดงช้างดี

วันพุธที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญวัดดงช้างดี

 ******************************************************************
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด