นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0709196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
817
746
2155
694535
18526
24374
709196

Your IP: 184.72.212.254
Server Time: 2019-06-25 22:19:02

03/04/58 ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดกรวด ปีงบประมาณ 2558

 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 25598

******************************************************************

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหาดกรวด

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ

จำนวน

ร้อยละ

 หญิง

58

58

 ชาย

42

42

รวม

100

100

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58     เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42

 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ

จำนวน

ร้อยละ

 อายุต่ำกว่า 20 ปี

6

6

 อายุ 20 – 30 ปี

27

27

 อายุ 31 – 40 ปี

23

23

 อายุ 41 – 50 ปี

22

22

 อายุ 51  ปีขึ้นไป

22

22

รวม

100

100

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ23

 

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการศึกษา

การศึกษา

จำนวน

ร้อยละ

ประถมศึกษา

36

36

มัธยมศึกษา

31

31

ปริญญาตรี

27

27

ปริญญาโท

1

1

สูงกว่าปริญญาโท

0

0

อื่นๆ

5

5

รวม

100

100

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31

 

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ

จำนวน

ร้อยละ

นักศึกษา

4

4

ข้าราชการ

10

10

พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

9

9

ลูกจ้าง

42

42

ธุรกิจส่วนตัว

7

7

อื่นๆ

28

28

รวม

100

100

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคืออื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 28

 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน

จำนวน

ร้อยละ

ต่ำกว่า 3,000 บาท

10

10

3,001 – 5,000 บาท

20

20

5,001 – 10,000 บาท

38

38

10,001 – 20,000 บาท

26

26

20,000 บาทขึ้นไป

6

6

รวม

100

100

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือ มีรายได้อยู่ระว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26

 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของด้านถนนภายในหมู่บ้าน(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1.สภาพความปลอดภัยของถนนภายในหมู่บ้าน

66

15

18

 

1

4.45

0.85

พึงพอใจมาก

2.การติดป้ายและสัญญาณไฟจราจร

31

5

2

7

55

2.5

1.82

พึงพอใจ

น้อย

3.ความรวดเร็วของการก่อสร้าง

75

10

8

 

7

4.46

1.12

พึงพอใจมาก

รวม

3.80

1.26

พึงพอใจมาก

พบว่า ความรวดเร็วของการก่อสร้าง อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของด้านไฟฟ้าแสงสว่าง(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

4.มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

92

7

 

1

 

4.9

0.39

พึงพอใจมากที่สุด

5.การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

81

11

6

1

1

4.7

0.71

พึงพอใจมากที่สุด

6.การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

79

20

1

 

 

4.78

0.44

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.79

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า  มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน  อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.9 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของด้านระบบประปา(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

7.ปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

52

5

6

14

23

3.49

1.72

พึงพอใจปานกลาง

8.การซ่อมแซมระบบประปามีความรวดเร็ว

32

2

1

8

57

2.44

1.83

พึงพอใจน้อย

9.คุณภาพน้ำประปามีความสะอาดได้มาตรฐาน

70

11

1

18

 

4.33

1.15

พึงพอใจมาก

รวม

3.42

0.94

พึงพอใจปานกลาง

พบว่า คุณภาพน้ำประปามีความสะอาดได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.33 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของด้านการบริหารจัดการ(งานจัดเก็บรายได้)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

10.เทศบาลได้แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีอย่างทั่วถึง

82

10

8

 

 

4.74

0.59

พึงพอใจมากที่สุด

11.เทศบาลมีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นภาษีและสิ้นสุดการชำระที่ชัดเจน

65

8

5

7

15

4.01

1.53

พึงพอใจมาก

12.ในการชำระภาษีท่านได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

72

6

1

21

 

4.29

1.22

พึงพอใจมาก

13.มีการจัดทำตัวอย่างคำร้องหรือแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี

62

10

8

15

5

4.09

1.32

พึงพอใจมาก

14.แบบฟอร์มแสดงรายการชำระภาษีชัดเจนและสามารถเข้าใจง่าย

55

8

12

17

8

3.85

1.43

พึงพอใจมาก

รวม

4.20

0.67

พึงพอใจมาก

พบว่า เทศบาลได้แจ้งเตือนให้มาชำระภาษีอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.74 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของด้านความร่วมมือในการชำระภาษี(งานจัดเก็บรายได้)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

15.ท่านมีความสมัครใจในการชำระภาษีให้กับเทศบาลภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

31

1

1

10

57

2.39

1.80

พึงพอใจ

น้อย

16.ท่านเห็นว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีให้กับเทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น

53

5

3

8

31

3.41

1.82

พึงพอใจปานกลาง

17.ท่านเห็นว่าภาษีที่จ่ายให้เทศบาล เป็นอัตราที่เหมาะสมจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อน

81

2

2

8

7

4.42

1.27

พึงพอใจมาก

18.ท่านเห็นว่าการเสียภาษีให้เทศบาลเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

71

12

5

2

10

4.32

1.28

พึงพอใจมาก

รวม

3.64

0.98

พึงพอใจมาก

พบว่า ท่านเห็นว่าการเสียภาษีให้เทศบาลเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.32 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

19.การให้ข้อมูลและบริการจากเจ้าหน้าที่

77

7

8

3

5

4.48

1.09

พึงพอใจมาก

20.การลงชื่อเข้าห้องอบรม

80

1

3

13

3

4.42

1.20

พึงพอใจมาก

รวม

4.45

0.46

พึงพอใจมาก

พบว่า การให้ข้อมูลและบริการจากเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.48 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของด้านอาคารสถานที่(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

21.ความพร้อมของสถานที่

32

2

3

9

54

2.49

1.81

พึงพอใจ

น้อย

22.ความพอใจต่อบรรยากาศของการอบรม

30

1

7

12

50

2.49

1.75

พึงพอใจ

น้อย

23.อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ

25

2

1

12

60

2.2

1.70

พึงพอใจ

น้อย

24.ขนาดของห้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

34

2

3

2

59

2.5

1.87

พึงพอใจ

น้อย

รวม

2.42

0.71

พึงพอใจ

น้อย

พบว่า ขนาดของห้องเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ “พึงพอใจน้อย” มีค่าเฉลี่ย 2.5 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของด้านการจัดความรู้ในการอบรม(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

25.เนื้อหาของการอบรม

91

5

4

 

 

4.87

0.44

พึงพอใจมาก

26.เอกสารประกอบการอบรม

76

6

2

12

4

4.38

1.21

พึงพอใจมาก

27.ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์ได้จริง

92

6

1

1

 

4.89

0.42

พึงพอใจมากที่สุด

28.ท่านได้รับความรู้ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้

82

10

3

2

3

4.66

0.87

พึงพอใจมากที่สุด

29.การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้ตัวเองมากขึ้น

90

7

2

1

 

4.86

0.47

พึงพอใจมากที่สุด

30.ท่านคิดว่าโครงการอบรม ict เป็นโครงการที่ดี

73

9

15

3

 

4.52

0.85

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.70

0.33

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมใช้ประโยชน์ได้จริง อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.89 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของด้านประเมินวิทยากร(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

31.ความพร้อมในการสอน

72

7

3

 

18

4.15

1.53

พึงพอใจมาก

32.ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ

81

9

5

3

2

4.64

0.87

พึงพอใจมากที่สุด

33.ความชัดเจนในการบรรยายและการตอบคำถาม

88

8

2

2

 

4.82

0.55

พึงพอใจมากที่สุด

34.ความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม

91

8

1

 

 

4.9

0.33

พึงพอใจมากที่สุด

35.ตรงต่อเวลา

76

9

2

10

3

4.45

1.12

พึงพอใจมาก

รวม

4.59

0.48

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการอบรม อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.9 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของด้านความพึงพอใจในการอบรม(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

36.ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าอบรม ict ครั้งนี้หรือไม่

73

8

8

7

4

4.39

1.14

พึงพอใจมาก

37.ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดอบรม

89

10

1

 

 

4.88

0.35

พึงพอใจมากที่สุด

38.หนังสือ/เอกสาร ict ที่ใช้ประกอบการอบรม

78

6

4

8

4

4.46

1.14

พึงพอใจมาก

รวม

4.58

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความเหมาะสมในภาพรวมของการจัดอบรม อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.88 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

39.มีเครื่องมือในการแจ้งเตือน/ป้องกันในชุมชน

88

8

 

4

 

4.8

0.63

พึงพอใจมากที่สุด

40.มีการแจ้งข่าวสาร/สถานการณ์ล่วงหน้า

61

10

1

 

28

3.76

1.76

พึงพอใจมาก

41.มีช่องทางการติดต่อ/แจ้งเหตุที่สะดวกรวดเร็ว

90

8

2

 

 

4.88

0.38

พึงพอใจมากที่สุด

42.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงระบบการป้องกันที่ถูกต้อง

85

5

10

 

 

4.75

0.62

พึงพอใจมากที่สุด

43.เชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อความรวดเร็ว

62

8

25

4

1

4.26

1.03

พึงพอใจมาก

รวม

4.49

0.48

พึงพอใจมาก

พบว่า มีช่องทางการติดต่อ/แจ้งเหตุที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.88 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละของด้านความปลอดภัยในชุมชน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

44.เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่อย่างเคร่งครัด

77

6

12

 

5

4.5

1.04

พึงพอใจมาก

45.ความสม่ำเสมอของการออกตรวจ

80

5

3

2

10

4.43

1.27

พึงพอใจมาก

46.ความกระตือรือร้น / ความพร้อมในการปฏิบัติงาน

92

6

2

 

 

4.9

0.36

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.61

0.46

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความกระตือรือร้น / ความพร้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.9 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

47.มีช่องทางการแจ้งขอความช่วยเหลืออย่างสะดวก

89

7

4

 

 

4.85

0.46

พึงพอใจมากที่สุด

48.มีการช่วยผู้ประสบภัยแล้งอย่างทั่วถึง

72

11

10

7

 

4.48

0.93

พึงพอใจมาก

49.เข้าถึงสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

75

4

10

7

4

4.39

1.16

พึงพอใจมาก

50.เครื่องมือช่วยเหลือภัยแล้งมีอย่างเพียงพอ

62

5

7

1

25

3.78

1.71

พึงพอใจมาก

51.เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านการช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง

85

14

1

 

 

4.84

0.39

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.47

0.28

พึงพอใจมาก

พบว่า มีช่องทางการแจ้งขอความช่วยเหลืออย่างสะดวก อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.85 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

52.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร

92

7

1

 

 

4.91

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

53.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ

90

8

2

 

 

4.88

0.38

พึงพอใจมากที่สุด

54.ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

91

8

1

 

 

4.9

0.33

พึงพอใจมากที่สุด

55.มีความรู้ ความเข้าใจคำแนะนำและตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ

89

10

1

 

 

4.88

0.35

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.89

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสุภาพและเป็นมิตร อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 20 จำนวนและร้อยละของด้านกระบวนการ / ขั้นตอน (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

56.มีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

90

10

 

 

 

4.9

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

57.มีความชัดเจนและโปร่งใส

89

10

1

 

 

4.88

0.35

พึงพอใจมากที่สุด

58.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

92

7

1

 

 

4.91

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.90

0.13

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 21 จำนวนและร้อยละของด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

59.มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

88

2

10

 

 

4.78

0.61

พึงพอใจมากที่สุด

60.สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ

87

10

2

1

 

4.83

0.49

พึงพอใจมากที่สุด

61.ความชัดเจนของป้ายแสดงสถานที่ของหน่วยงาน

81

6

 

3

10

4.45

1.28

พึงพอใจมาก

62.มีที่จอดรถเพียงพอ

70

5

1

18

6

4.15

1.40

พึงพอใจมาก

รวม

4.55

0.22

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.83 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ 

 

ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละของด้านการบริการสาธารณ(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

63.มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านงานสาธารณสุข

95

2

3

 

 

4.92

0.37

พึงพอใจมากที่สุด

64.มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดของโรค

87

11

2

 

 

4.85

0.41

พึงพอใจมากที่สุด

65.มีเครื่องมือในการบริการประชาชนงานควบคุมโรค

77

8

5

7

3

4.49

1.06

พึงพอใจมาก

รวม

4.75

0.15

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านงานสาธารณสุข อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.92 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ 

 

ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของด้านงานสิ่งแวดล้อม(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

66.มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

89

9

2

 

 

4.87

0.39

พึงพอใจมากที่สุด

67.มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

92

7

1

 

 

4.91

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

68.มีการกำหนดแนวทางสำหรับการปฏิบัติเพื่อให้พฤติกรรมการให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนฯ

90

8

2

 

 

4.88

0.38

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.89

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า มีกระบวนการในการสร้างค่านิยมและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ 

 

ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของบริการด้านสารชีวภัณฑ์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

69.ระยะเวลาในการขอรับบริการ

82

6

12

 

 

4.7

0.67

พึงพอใจมากที่สุด

70.ความสะดวกในการขอรับบริการ

68

30

2

 

 

4.66

0.51

พึงพอใจมากที่สุด

71.ชนิดของชีวภัณฑ์ตรงกับความต้องการ

70

14

6

5

5

4.39

1.12

พึงพอใจมาก

72.ปริมาณที่ได้รับเท่ากับความต้องการ

63

20

15

1

1

4.43

0.85

พึงพอใจมาก

73.การผลิตทันต่อการระบาดของโรคแมลง

80

15

3

2

 

4.73

0.61

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.58

0.24

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า การผลิตทันต่อการระบาดของโรคแมลง อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.73 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

64.ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวอินทรีย์

62

34

3

1

 

4.57

0.60

พึงพอใจมากที่สุด

75.การให้ความรู้การผลิตปัจจัยการผลิต

12

82

6

 

 

4.06

0.42

พึงพอใจมาก

76.ความยากง่ายในการปลูกข้าวอินทรีย์

77

21

 

2

 

4.73

0.56

พึงพอใจมากที่สุด

77.การประเมินแปลภายในของกองส่งเสริมการเกษตร

64

20

12

3

1

4.43

0.89

พึงพอใจมาก

78.รายได้จาการปลูกข้าวอินทรีย์

60

25

2

12

1

4.31

1.05

พึงพอใจมาก

รวม

4.42

0.20

พึงพอใจมาก

พบว่า ความยากง่ายในการปลูกข้าวอินทรีย์ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.73 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

 ตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

79.การให้ข้อมูลและบริการจากเจ้าหน้าที่

61

37

2

 

 

4.59

0.53

พึงพอใจมากที่สุด

80.การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือ

48

51

1

 

 

4.47

0.52

พึงพอใจมาก

81.การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส

65

33

1

1

 

4.62

0.56

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.56

0.21

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า การส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.62 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 27 จำนวนและร้อยละของด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

82.ความพร้อมของสถานที่

65

33

2

 

 

4.63

0.52

พึงพอใจมากที่สุด

83.ความพอใจในการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมอาชีพ

31

68

1

 

 

4.3

0.48

พึงพอใจมาก

84.อุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการในการฝึกอาชีพ

55

26

15

4

 

4.32

0.87

พึงพอใจมาก

85.มีความเอาใจใส่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ

43

55

2

 

 

4.41

0.53

พึงพอใจมาก

รวม

4.42

0.20

พึงพอใจมาก

พบว่า ความพร้อมของสถานที่ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.63 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 28 จำนวนและร้อยละของด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

86.ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

52

45

2

 

1

4.47

0.64

พึงพอใจมาก

87.มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

60

30

6

3

1

4.45

0.82

พึงพอใจมาก

88.มีการให้ความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี

58

41

1

 

 

4.57

0.51

พึงพอใจมากที่สุด

89.ท่านได้รับความรู้ตรงตามที่ท่านคาดหวังไว้

44

50

5

1

 

4.37

0.63

พึงพอใจมาก

รวม

4.47

0.29

พึงพอใจมาก

พบว่า มีการให้ความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.57 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

  

ตารางที่ 29 จำนวนและร้อยละของด้านบริการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

90.เวลาที่รับ – ส่งเด็กที่มาที่ศูนย์

76

24

 

 

 

4.76

0.43

พึงพอใจมากที่สุด

91.ความเอาใจใส่เด็กของผู้ดูและเด็ก

91

9

 

 

 

4.91

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

92.สัดส่วนของผู้ดูแลเด็กกับเด็ก

72

28

 

 

 

4.72

0.45

พึงพอใจมากที่สุด

93.ความรู้ – ความเข้าใจเด็กของผู้ดูแลเด็ก

86

14

 

 

 

4.86

0.35

พึงพอใจมากที่สุด

94.ค่าวัสดุสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

88

12

 

 

 

4.88

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

95.ค่าเทอม

93

7

 

 

 

4.93

0.26

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.84

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความเอาใจใส่เด็กของผู้ดูแลเด็ก อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ 

 

ตารางที่ 30 จำนวนและร้อยละของด้านโภชนาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

96.อาหารได้มาตรฐานครบหลัก 5 หมู่

89

11

 

 

 

4.89

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

97.ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที่เตรียมปรุงอาหาร

90

10

 

 

 

4.9

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

98.ความสะอาด เพียงพอของน้ำดื่ม น้ำใช้

90

10

 

 

 

4.9

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

99.สะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร

91

9

 

 

 

4.91

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

100.ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของอาหารและนม

88

12

 

 

 

4.88

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.90

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความสะอาดและปลอดภัยของอุปกรณ์และภาชนะใส่อาหาร  อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 31 จำนวนและร้อยละของด้านเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

101.มีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย

89

11

 

 

 

4.89

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

102.มีพัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมกับวัย

91

9

 

 

 

4.91

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

103.มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย

90

10

 

 

 

4.9

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

104.มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย

92

8

 

 

 

4.92

0.27

พึงพอใจมากที่สุด

105.เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามศักยภาพของตนเอง

92

8

 

 

 

4.92

0.27

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.91

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า มีพัฒนาการด้านอารมณ์เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 32 จำนวนและร้อยละของด้านบุคลากร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

106.บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจจิตวิทยาเด็ก

88

12

 

 

 

4.88

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

107.บุคลากรดูแลเอาใจใส่เด็กสม่ำเสมอ

91

9

 

 

 

4.91

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

108.การแต่งกายของบุคลากร

92

8

 

 

 

4.92

0.27

พึงพอใจมากที่สุด

109.มีแผนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

91

9

 

 

 

4.91

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

110.หัวหน้าศูนย์มีวิสัย และพัฒนาศูนย์ชัดเจน

92

8

 

 

 

4.92

0.27

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.91

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า การแต่งกายของบุคลากร อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.91 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

  

ตารางที่ 33 จำนวนและร้อยละของด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

112.ความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของตัวอาคาร

90

10

 

 

 

4.9

0.30

พึงพอใจมากที่สุด

113.ความสะอาด ถูกสุขลักษณะของห้องส้วม

88

12

 

 

 

4.88

0.32

พึงพอใจมากที่สุด

114.ความสะอาดและเพียงพอของสนามเด็กเล่น

60

39

1

 

 

4.59

0.51

พึงพอใจมากที่สุด

115.ความเป็นสัดส่วน และเพียงพอของพื้นที่ใช้สอย

58

40

2

 

 

4.56

0.54

พึงพอใจมากที่สุด

116.ความสะอาด และเพียงพอของเครื่องใช้สำหรับเด็ก

72

27

1

 

 

4.71

0.48

พึงพอใจมากที่สุด

117.มีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ

62

36

2

 

 

4.6

0.53

พึงพอใจมากที่สุด

118.แสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ

87

13

 

 

 

4.87

0.34

พึงพอใจมากที่สุด

119.การป้องกันแมลง และพาหะนำโรค

89

11

 

 

 

4.89

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

120.มาตรการความปลอดภัย

73

27

 

 

 

4.73

0.44

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.75

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของตัวอาคาร อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.9 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

 ตารางที่ 34 จำนวนและร้อยละของด้านการมีส่วนร่วม(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

121.ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ

81

19

 

 

 

4.81

0.39

พึงพอใจมากที่สุด

122.องค์กรรัฐ เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ

68

32

 

 

 

4.68

0.47

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.75

0.17

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย 4.81 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตารางที่ 35 จำนวนและร้อยละของด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

123.สำรวจและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

64

36

 

 

 

4.64

0.48

พึงพอใจมากที่สุด

รวม

4.64

0.10

พึงพอใจมากที่สุด

พบว่า สำรวจและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” มีค่าเฉลี่ย 4.46 มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหัวข้ออื่นๆ

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

          - จัดหาแหล่งน้ำให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำใช้

          - อยากให้มีน้ำกินน้ำใช้ทุกหมู่บ้าน

          - อยากให้ส่งเสริมด้านอาชีพของชาวบ้าน

          - สร้างแหล่งน้ำให้มีเพียงพอ

          - เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

          - ให้มีอาชีพกับชาวบ้านเพื่อเพิ่มรายได้

 

สรุปและอภิปรายผล

จากผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลหาดกรวด โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากความต้องการทราบความต้องการของผู้รับบริการ โดยออกแบบเป็น 3 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 จะเป็นส่วนข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 จะเป็นระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ และตอนที่ 3 จะเป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยในการจัดเก็บข้อมูลจะใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจำนวน 100 ชุด และกระจายแบบสอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทำการประเมิน เมื่อรวบรวมผลการประเมินเสร็จแล้ว สรุปผลข้อมูล ให้กับสภาทราบและแจ้งให้เจ้าของงานทราบผลการประเมิน เพื่อนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงงานและพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น

การประเมินส่วนข้อมูลทั่วไป จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 อายุ 20 – 30 ปี มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27 การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 42 โดยมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38

การประเมินส่วนของระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยแบ่งด้านการให้บริการเป็น 30 หัวข้อ โดยกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไว้ 5 ระดับ โดยอาศัยเกณฑ์ในการประเมินจากค่า ดังนี้

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

 

สรุปรวมหัวข้อในแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนโดยเรียงอันดับจาก พึงพอใจในระดับมากที่สุดลงไปหาความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด โดยมีการเลียงลำดับไว้ดังนี้

 

อันดับการประเมิน

หัวข้อการประเมิน

 

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1

ด้านบุคลากร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.91

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

2

ด้านเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.91

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

3

ด้านโภชนาการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.90

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

4

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4.90

0.13

พึงพอใจมากที่สุด

5

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4.89

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

6

ด้านงานสิ่งแวดล้อม(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3.89

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

7

ด้านบริการ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.84

0.14

พึงพอใจมากที่สุด

8

ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

4.79

0.31

พึงพอใจมากที่สุด

9

ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

3.75

0.12

พึงพอใจมากที่สุด

10

ด้านการบริการสาธารณ(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4.75

0.15

พึงพอใจมากที่สุด

11

ด้านการมีส่วนร่วม(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.75

0.17

พึงพอใจมากที่สุด

12

ด้านการจัดความรู้ในการอบรม(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

4.70

0.33

พึงพอใจมากที่สุด

13

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

4.64

0.10

พึงพอใจมากที่สุด

14

ด้านความปลอดภัยในชุมชน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

4.61

0.46

พึงพอใจมากที่สุด

15

ด้านความพึงพอใจในการอบรม(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

4.60

0.29

พึงพอใจมากที่สุด

16

ด้านประเมินวิทยากร(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

4.59

0.48

พึงพอใจมากที่สุด

17

บริการด้านสารชีวภัณฑ์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร)

4.58

0.24

พึงพอใจมากที่สุด

18

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

4.62

0.21

พึงพอใจมากที่สุด

19

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4.55

0.22

พึงพอใจมากที่สุด

20

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

4.48

0.48

พึงพอใจมาก

21

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบชุมชน)

4.47

0.28

พึงพอใจมาก

22

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

4.47

0.29

พึงพอใจมาก

23

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

4.45

0.46

พึงพอใจมาก

24

ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์(งานด้านส่งเสริมการเกษตร)

4.42

0.20

พึงพอใจมาก

25

ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน

4.42

0.20

พึงพอใจมาก

26

ด้านการบริหารจัดการ(งานจัดเก็บรายได้)

4.20

0.67

พึงพอใจมาก

27

ด้านถนนภายในหมู่บ้าน(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

3.80

1.26

พึงพอใจมาก

28

ด้านความร่วมมือในการชำระภาษี(งานจัดเก็บรายได้)

3.64

0.98

พึงพอใจมาก

29

ด้านระบบประปา(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

3.42

0.94

พึงพอใจปานกลาง

30

ด้านอาคารสถานที่(งานศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวง ตำบลหาดกรวด)

2.42

0.71

พึงพอใจปานกลาง

 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

4.48

0.35

พึงพอใจมาก

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลหาดกรวด เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” โดยมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมเป็น 4.48

 

          จากผลสรุปข้อมูลจากการประเมินผลจากแบบสอบถาม จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการในงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหาดกรวดให้ดีขึ้นต่อไป 

 
งานข้อมูลและสารสนเทศ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหาดกรวด


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์