ประกาศคำสั่งต่างๆ ของสภา

ประกาศคำสั่งต่างๆ ของสภา

.2563) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด ปี2563

.2562) ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด ปี2562