นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0883710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
280
564
844
869799
15662
18140
883710

Your IP: 3.234.245.121
Server Time: 2020-02-24 14:35:52

 

 

 

นายจารึก   วงศ์ปิยมารัตน์  
นักบริหารงานการเกษตร 6   
( ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร )

 

นายสมประสงค์  เส็งประสาร
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวน้ำผึ้ง  กล่อมบาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนวย  ทองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตสารชวีภัณฑ์)

  

 

นางสาวอาทิตรา  เมฆไหว
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายนิรุตติ์  ด้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายสมศักดิ์  สุขคร
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตปุ๋ยหมัก)

 

นายอดิศักดิ์  พรมน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรวิทย์   ทับตุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำทับใหม่) 
 

 

ภาระและหน้าที่ กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักง านและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ดังนี้

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง?
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองส่งเสริมการเกษตร
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิชาการเกษตร
(2.1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธ์ต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
(2.2) การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร

3. งานส่งเสริมการเกษตร
(3.1) การส่งเสริมการเกษตร เช่น การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น
(3.2) สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช
(3.3) ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมแก่เกษตรกร

4. งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4.1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้ เป็นต้น
(4.2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม

5. งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
(5.1) ควบคุมดูแล ป้องกันโรคระบาด ทั้งที่เกิดกับพืชและสัตว์
(5.2) ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดโรค

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองส่งเสริมการเกษตรให้หัวหน้ ากองฯเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........

นางพรฉวี ไทยแท้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

นายผดุงวิชญ์ อินทะรังษี
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน)

นางประไพร  ธูปนิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธพงษ์  รอดคง
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานควบคุมโรค)

นายฉัตรชัย   ทองแห้ว
พนักงานขับรถ

นางสาวสุภกานต์  เข็มเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานส่งเสริมสุขภาพ)

นายศราวุธ ชาลีขวัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

 

 

 

 

นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

นายพิทยา ศรีแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

 

 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นางสาวชวนชม  กลิ่นน้อย  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรักษ์ จารุเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าที ร.ต.วสันต์  รุ่งเมือง
ผช.นายช่างไฟฟ้า

 

 

นางสาวจิตราภรณ์  ศรีวร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลักษณาพร  อยู่ยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนันทชัย  แก้วมณี
ผช.นายช่างสำรวจ

 

นายวีระวุฒิ  อินทิม
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลระบบน้ำประปาหมู่ที่ 1)

นายโกวิทย์ เพชรทิม
ผช.นายช่างโยธา
.

นายจตุพล  โม่มาลา
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลระบบน้ำประปาหนองรีหมู่ที่ 4)

 

 

นายนพดล  สุวรรณเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทวี   รุ่งเชตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา)

 นายทนงศักดิ์   อยู่แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

 

นายประจักร มาอ่วม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

นายยศธพัฒน์ สังทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

 
ภาระและหน้าที่ กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่างเทศบาล
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรม
(2.1) งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง
(2.2) การคำนวณแบบด้านช่างโยธา
(2.3) การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา
(2.4) การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา
(2.5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และสิ่งสาธารณูปการ
(2.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานสาธารณูปโภค
(3.1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ
(3.2) การสำรวจและต่อท่อประปา
(3.3) การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
(3.4) วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา
(3.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. งานผังเมือง
(4.1) การสำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อการวางผังเมืองในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ
(4.2) จัดทำข้อมูลที่สำรวจ รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตารางแผนที่ กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ ช่วยเขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่
(4.3) งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
(4.4) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน   ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน

5. งานสวนสาธารณะ
(5.1) ปฏิบัติงานสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ จัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
(5.2) จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม บำรุงรักษาลานหญ้า
(5.3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
(6.1) ดูแลในการจัดสถานที่ของเทศบาล เช่น การจัดสถานที่ในการทำกิจกรรรมต่าง ๆ ของเทศบาล การจัดห้องประชุม
(6.2) การดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหาดกรวด
(6.3) ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าประปา และสำนักงาน

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองช่างที่ได้รับมอบหมายให้หั วหน้ากองช่าง เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........

นางสาวอารม คุ้มแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด
( รักษาการ หัวหน้ากองการศึกษา )

 


นายสุขุม ไทยเก่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นางสาวชนิตา   คตสุข
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติการ


นางสาวอัญชลี  สีปาน 
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานธุรการ
)


นายชนะ   บุญรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานเด็กและเยาวชน
)

 

นางสาวเชรียมรัตน์   แย้มจั่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานผู้สูงอายุ)

 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหาดกรวด

 


นางช่อทิพย์ เพ็ชรเกิด

ครู (ศพด.ทต.หาดกรวด)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหาดกรวด

 

 


นางกัลจนพร ลิ้มพูล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกมลวรรณ   ไชยอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ผู้ดูแลเด็ก)

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู

 


นางจิดาภา จันทร

ครู (ศพด.บ้านวังหมู)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหมู

 


นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

 


นางชอ้อน เกิดกอ
พนักงานจ้างทัวไป
(งานรักษาความสะอาด)


นางนภาพร ทิมขาว
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
ปปป 

 

 
นางรุ่งรัตน์  สังจัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

  

 

 

กองการศึกษา

แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน 1 โรงเรียน  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา   งานนิเทศก์การศึกษา   งานธุรการ   และโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร

ฝ่ายบริหารการศึกษา   แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดส่วน หรือกองการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์

2. งานงบประมาณการเงินและพัสดุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา

3. งานกิจกรรมเด็กเยาวชนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง ชาติ งานจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ งานโครงการ ปรับปรุง ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานนิเทศการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานสวัสดิการต่างๆ

 

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

 

นางสยุมพร ทาใจ
นักบริหารงานการคลัง

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

นางเสาวลักษณ์  บุญเป้า
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางวิไลวรรณ์ โตเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเพลินตา  ต่ายลำยงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.วารุณี   วังสุข
ผช.นักวิชาการพัสดุ

นางนัยนา คงดี
ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนุจรีย์  ศรีปาน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายเอกฤทธิ์  กุลพรม
ลูกจ้างแผนที่ภาษี
(โครงการแผนที่ภาษี)

น.ส.สุรินธร  แก้วกุลศรี
ลูกจ้างแผนที่ภาษี
(โครงการแผนที่ภาษี)

นางกานดา   โกเมฆ
ลูกจ้างแผนที่ภาษี
(โครงการแผนที่ภาษี)

 


ภาระและหน้าที่ กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี
(2.1) การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ  ส่งเงินฝากธนาคาร,คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
(2.1) การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝ ากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(2.3) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน , ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ,โรคเอดส์ และเงินอื่น ๆ ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(2.4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิละนิติกรรมที่ด ิน,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าภาคหลวงแร่,ค่าภาคหลวงปิโตเลียมที่โอนผ่ านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service Banking
(2.5) การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
(2.6) นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
(2.7) การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม , เงินค่าใช้จ่าย 5 % ,เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน,เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดำเน ินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
(2.8) การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
(2.9) การโอนเงินเดือนพนักงาน, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเข้าธนาคาร
(2.10) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่, ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
(2.11) การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
(2.12) การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยก แฟ้มไว้ต่างหาก 1 ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่ เกิน 15 วันหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
(2.13) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,ค่าเช่าบ้าน,ค้าจ้างเหมาบร ิการ,ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสำรองจ่าย,ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปร าชการไม่ความเกิน 5 วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/กองต่างๆ
(2.14) ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมารนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
(2.15) รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินราย รับ
(2.16) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่ นจังหวัดพัฒนานำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ
(2.17) การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวนที่มีการรับ - จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุก วัน
(2.18) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอ น/เลือกทำตามแบบ/จ.ส.02 ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.19) การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
(2.19.1) ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถู กต้องตรงกัน
(2.19.2) ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
(2.19.3) ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร ็จรับเงินให้ถูกต้อง
(2.19.4) ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยก
ประเภทให้ถูกต้องตรงกัน
(2.19.5) จัดทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5 % และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทได้แก่ งบถ่ายโอน ,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงินค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารเสริม(นม), ค่าเช่าบ้านบุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
(2.19.6) จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี
(2.20) จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่
(2.20.1) การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจ่ายเงินสด,กระดาษทำก ระทบยอด,รายจ่ายตามงบประมาณ(รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณรา ยรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือนงบทดลองประจำเดือน
(2.20.2) การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะส ม,งบหนี้สิน,งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี
(2.21) การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่
(2.21.1) รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(2.21.2) รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน,งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมข องทุกปี
(2.21.3) รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน(งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน,งวดเมษายน- กันยายน รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม
(2.21.4) รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน (มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม)
(2.21.5) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจำทุกเดือนมกราคม ,มีนาคม,เมษายน,มิถุนายน,กรกฎาคม,กันยายน,ตุลาคม,ธันวาคม) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร(เง ินฝากออมทรัพย์)ทุกสิ้นเดือน มีนาคม โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
(2.21.6) รายงานเศรษฐกิจรากฐานก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.21.7) รายงาน GPP

3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(3.1) จัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลหาดกรวดจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งนำใบส่งเงินสรุปฯโดยประสานงานกับงาน การเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐาน ให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
(3.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้ วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
(3.3) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
(3.4) จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
(3.5) จัดทำทะเบียนทุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
(3.6) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าน้ำประปาให้หมดไป โดยมี่มีค้างหรือมีรายการต้องตัดมาตรน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
(3.7) จัดทำ ภทบ.19 บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6 % เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
(3.8) งานจัดทำทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6,
(3.9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
(4.1) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
(4.2) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2ผด.3,ผด.5และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
(4.3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้ งในส่วนต่าง ๆให้ทราบด้วย
(4.4) จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนคุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวคุรุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้อง
ทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
(4.5) แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช ้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือ ทะเบียน
(4.6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองคลังให้หัวหน้ากองฯเป็นผู้ สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์