นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1207522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
589
1026
1194928
11516
20367
1207522

Your IP: 3.236.55.22
Server Time: 2021-09-21 02:53:59

สภาเทศบาล_Article_64

นายปลิม คล้ายปิ่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

 

นายเกื้อ  แสงสิน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

 

นางดวงใจ ทันนิเทศ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด

 

 

นายสมบูรณ์  อ่ำแจ้ง

นายจันทร์แรม  สังจัน

 

 

นายบุญเสริม  อ่ำแจ้ง

นายพะเยาว์  เมฆไหว

   

 

นายวันชัย  ยังเหล็ก 

นายสุเทพ  ทันนิเทศ

   

 

นายโพธิ์  แก้วมณี 

นายวิฑูรย์  โกฎแสง

   
 

 

 นางสุธิมา  นุชศรี  
   
   
   

คณะผู้บริหาร_Article_64

 

 

นายสุริยา  อินจ่าย
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหาดกรวด

นาย วินัย  วอนสร้อย 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นาย ชัยโรจน์  กองราช
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหาดกรวด
นาย สมศักดิ์  มีปิ่น
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลหาดกรวด
ว่าที่ ร.ต.ญ.ขนิษฐา  เที่ยงอบ เลขานุการนายกเทศมนตรี

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม_Article

นางพรฉวี ไทยแท้
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

นายผดุงวิชญ์ อินทะรังษี
เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน)

นางประไพร  ธูปนิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธพงษ์  รอดคง
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานควบคุมโรค)

นายฉัตรชัย   ทองแห้ว
พนักงานขับรถ

นางสาวสุภกานต์  เข็มเพ็ชร
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานส่งเสริมสุขภาพ)

นายศราวุธ ชาลีขวัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

 

 

 

 

นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

นายพิทยา ศรีแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(จนท.ประจำรถเก็บขยะ)

 

กองส่งเสริมการเกษตร_Article

 

 

 

นายจารึก   วงศ์ปิยมารัตน์  
นักบริหารงานการเกษตร 6   
( ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร )

 

นายสมประสงค์  เส็งประสาร
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวน้ำผึ้ง  กล่อมบาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอำนวย  ทองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตสารชวีภัณฑ์)

  

 

นางสาวอาทิตรา  เมฆไหว
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายนิรุตติ์  ด้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายสมศักดิ์  สุขคร
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตปุ๋ยหมัก)

 

นายอดิศักดิ์  พรมน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรวิทย์   ทับตุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำทับใหม่) 
 

 

ภาระและหน้าที่ กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักง านและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ดังนี้

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง?
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองส่งเสริมการเกษตร
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิชาการเกษตร
(2.1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธ์ต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
(2.2) การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร

3. งานส่งเสริมการเกษตร
(3.1) การส่งเสริมการเกษตร เช่น การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น
(3.2) สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช
(3.3) ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมแก่เกษตรกร

4. งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4.1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้ เป็นต้น
(4.2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม

5. งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
(5.1) ควบคุมดูแล ป้องกันโรคระบาด ทั้งที่เกิดกับพืชและสัตว์
(5.2) ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดโรค

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองส่งเสริมการเกษตรให้หัวหน้ ากองฯเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........

กองการศึกษา_Article

นางสาวอารม คุ้มแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด
( รักษาการ หัวหน้ากองการศึกษา )

 


นายสุขุม ไทยเก่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นางสาวชนิตา   คตสุข
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติการ


นางสาวอัญชลี  สีปาน 
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานธุรการ
)


นายชนะ   บุญรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานเด็กและเยาวชน
)

 

นางสาวเชรียมรัตน์   แย้มจั่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานผู้สูงอายุ)

 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหาดกรวด

 


นางช่อทิพย์ เพ็ชรเกิด

ครู (ศพด.ทต.หาดกรวด)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหาดกรวด

 

 


นางกัลจนพร ลิ้มพูล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกมลวรรณ   ไชยอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ผู้ดูแลเด็ก)

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู

 


นางจิดาภา จันทร

ครู (ศพด.บ้านวังหมู)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหมู

 


นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

 


นางชอ้อน เกิดกอ
พนักงานจ้างทัวไป
(งานรักษาความสะอาด)


นางนภาพร ทิมขาว
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
ปปป 

 

 
นางรุ่งรัตน์  สังจัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

  

 

 

กองการศึกษา

แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน 1 โรงเรียน  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา   งานนิเทศก์การศึกษา   งานธุรการ   และโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร

ฝ่ายบริหารการศึกษา   แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดส่วน หรือกองการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์

2. งานงบประมาณการเงินและพัสดุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา

3. งานกิจกรรมเด็กเยาวชนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง ชาติ งานจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ งานโครงการ ปรับปรุง ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานนิเทศการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานสวัสดิการต่างๆ


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์