นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0865595
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
599
435
1034
853233
15687
20759
865595

Your IP: 3.83.32.171
Server Time: 2020-01-27 23:15:09

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลตำบล การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อม  ประจำปี พ.ศ. 25562

 

โล่รางวัลระดับดีเยี่ยม การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ประจำปี พ.ศ. 25561

 

องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี พ.ศ. 25560

 

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2559 

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

หมู่ที่ 6 บ้านซ่าน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศประเภทกลุ่ม L

“โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ชุมชน” ประจำปี 2558

 

รางวัลด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป ได้รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) 

 

รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่ หมู่บ้านใกล้เคียง

 

ได้รับประธานโล่เชิดชูเกียรติตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 

 

หมู่ที่ 6 บ้านซ่าน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L

“โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ชุมชน” ประจำปี 2557 

 

หมู่ที่ 5 บ้านท่า ได้รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทกลุ่ม L “โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ

(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ชุมชน”  ประจำปี 2557

 

หมู่ที่ 5 บ้านท่า ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 ประเภทกลุ่ม L

“โครงการ ประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ชุมชน” ประจำปี 2556

 

หมู่ที่ 5 บ้านท่า รางวัลผ่านเข้ารอบที่ 1 ประเภทกลุ่ม L “โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ชุมชน”

ประจำปี 2556 

 

15- รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น อันดับที่ 2  ประจำปี 2556
ประจำปี ๒๕๕๖

 

รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกาวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

ประจำปี 2556 

 รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๖

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและผลิตข้าวอินทรีย์ดีเด่น ในโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก
ประจำปี ๒๕๕๕

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม ระดับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี ๒๕๕๕

 

 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านไข้เลือดออก ระดับเพชร
ปี ๒๕๕๕ 

 

 รางวัลตำบลดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน
ปี ๒๕๕๔

 

 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

 

 รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๘๔ ชุมชน
ปี ๒๕๕๔

 

 หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ดีเด่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปี ๒๕๕๔ 

 

 รางวัลชนะเลิศในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปี ๒๕๕๔

 

 รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ระดับจังหวัด
ปี ๒๕๕๔
(ความสำเร็จด้านการศึกษา แสดงถึงการยกระดับการศึกษา การเรียนการสอนให้กับลูกหลานตำบลหาดกรวด)
 

 ประกาศเกียรติคุณ ร่วมโครงการ กฟภ.-ประชา ร่วมใจลดไฟดับอย่างดียิ่ง
ปี ๒๕๕๓
(ซึ่งเป็นความสำเร็จด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ที่เน้นการป้องกันไฟฟ้าดับภายในตำบล)

 

 รางวัล นวัตกรรมท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๑ 
ปี ๒๕๕๓  
(โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นความสำเร็จด้านการประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีและลดต้นทุนทางการเกษตร เพื่อเป็นทางออกให้กับเกษตรกรชาวตำบลหาดกรวด )

 

 รางวัลศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๒ ระดับจังหวัด

 

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์