นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0912129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
705
2538
897523
5034
19057
912129

Your IP: 3.226.243.36
Server Time: 2020-04-09 01:32:00

นางสาวอารม คุ้มแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด
( รักษาการ หัวหน้ากองการศึกษา )

 


นายสุขุม ไทยเก่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นางสาวชนิตา   คตสุข
เจ้าพนักธุรการปฏิบัติการ


นางสาวอัญชลี  สีปาน 
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานธุรการ
)


นายชนะ   บุญรอด
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานเด็กและเยาวชน
)

 

นางสาวเชรียมรัตน์   แย้มจั่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานผู้สูงอายุ)

 

 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหาดกรวด

 


นางช่อทิพย์ เพ็ชรเกิด

ครู (ศพด.ทต.หาดกรวด)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหาดกรวด

 

 


นางกัลจนพร ลิ้มพูล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกมลวรรณ   ไชยอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ผู้ดูแลเด็ก)

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู

 


นางจิดาภา จันทร

ครู (ศพด.บ้านวังหมู)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังหมู

 


นางสาววิไลวรรณ  จันทร์ศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

 


นางชอ้อน เกิดกอ
พนักงานจ้างทัวไป
(งานรักษาความสะอาด)


นางนภาพร ทิมขาว
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็ก)
ปปป 

 

 
นางรุ่งรัตน์  สังจัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ผู้ดูแลเด็ก)

  

 

 

กองการศึกษา

แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน 1 โรงเรียน  คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษา   งานนิเทศก์การศึกษา   งานธุรการ   และโรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร

ฝ่ายบริหารการศึกษา   แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดส่วน หรือกองการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่ การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียน และร้องทุกข์

2. งานงบประมาณการเงินและพัสดุ

มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา

3. งานกิจกรรมเด็กเยาวชนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง ชาติ งานจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบให้เป็นหมวดหมู่ งานโครงการ ปรับปรุง ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กให้เป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  งานกิจการศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น การติดตามประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานนิเทศการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา งานวิจัยการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ

งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานสวัสดิการต่างๆ


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์