นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1172204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
65
1101
1166
1159871
14144
17223
1172204

Your IP: 34.204.180.1
Server Time: 2021-07-26 02:04:15

 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นางสาวชวนชม  กลิ่นน้อย  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรักษ์ จารุเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าที ร.ต.วสันต์  รุ่งเมือง
ผช.นายช่างไฟฟ้า

 

 

นางสาวจิตราภรณ์  ศรีวร
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลักษณาพร  อยู่ยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนันทชัย  แก้วมณี
ผช.นายช่างสำรวจ

 

นายวีระวุฒิ  อินทิม
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลระบบน้ำประปาหมู่ที่ 1)

นายโกวิทย์ เพชรทิม
ผช.นายช่างโยธา
.

นายจตุพล  โม่มาลา
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลระบบน้ำประปาหนองรีหมู่ที่ 4)

 

 

นายนพดล  สุวรรณเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายทวี   รุ่งเชตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา)

 นายทนงศักดิ์   อยู่แก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

 

นายประจักร มาอ่วม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

นายยศธพัฒน์ สังทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

 
ภาระและหน้าที่ กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่างเทศบาล
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรม
(2.1) งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง
(2.2) การคำนวณแบบด้านช่างโยธา
(2.3) การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา
(2.4) การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา
(2.5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และสิ่งสาธารณูปการ
(2.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานสาธารณูปโภค
(3.1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ
(3.2) การสำรวจและต่อท่อประปา
(3.3) การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
(3.4) วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา
(3.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. งานผังเมือง
(4.1) การสำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อการวางผังเมืองในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ
(4.2) จัดทำข้อมูลที่สำรวจ รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตารางแผนที่ กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ ช่วยเขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่
(4.3) งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
(4.4) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน   ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน

5. งานสวนสาธารณะ
(5.1) ปฏิบัติงานสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ จัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
(5.2) จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม บำรุงรักษาลานหญ้า
(5.3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
(6.1) ดูแลในการจัดสถานที่ของเทศบาล เช่น การจัดสถานที่ในการทำกิจกรรรมต่าง ๆ ของเทศบาล การจัดห้องประชุม
(6.2) การดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหาดกรวด
(6.3) ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าประปา และสำนักงาน

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองช่างที่ได้รับมอบหมายให้หั วหน้ากองช่าง เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์