นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1455881
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
3349
4940
1440709
15709
15581
1455881

Your IP: 3.229.117.149
Server Time: 2022-11-30 01:11:45

 
นายธวัชชัย  โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

นางสาวชวนชม  กลิ่นน้อย  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายรักษ์ จารุเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าที ร.ต.วสันต์  รุ่งเมือง
ผช.นายช่างไฟฟ้า

 

 

นายนันทชัย  แก้วมณี
ผช.นายช่างสำรวจ

นายโกวิทย์ เพชรทิม
ผช.นายช่างโยธา

นายวีระวุฒิ  อินทิม
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลระบบน้ำประปาหมู่ที่ 1)

 

 

นางสาวลักษณาพร  อยู่ยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป

(งานดูแลระบบน้ำประปาหมู่ที่ 1)

นายนพดล  สุวรรณเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป
.

นายทวี   รุ่งเชตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา)
 

 

 

 

นายยศธพันธ์  สังทรัพย์

 

พนักงานจ้างเหมา

 

นายชาญชัย  น่วมทอง

พนักงานจ้างเหมา

 

นายทิฏธิทัตต์  รุ่งทอง

พนักงานจ้างเหมา

 

 

นายสมพร  หินจันทร์

พนักงานจ้างเหมา

 

นายทนงศักดิ์  อยู่แก้ว

พนักงานจ้างเหมา

 

 นายลิขิต  วอนสร้อย

พนักงานจ้างเหมา


 

 

นายประจักร มาอ่วม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(เจ้าหน้าที่ประปา)

นายวรวัฒน์  ทองทวี

พนักงานจ้างเหมา

 

 

ภาระและหน้าที่ กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองช่างเทศบาล
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิศวกรรม
(2.1) งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง
(2.2) การคำนวณแบบด้านช่างโยธา
(2.3) การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้าง ในงานด้านช่างโยธา
(2.4) การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา
(2.5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และสิ่งสาธารณูปการ
(2.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานสาธารณูปโภค
(3.1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ
(3.2) การสำรวจและต่อท่อประปา
(3.3) การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ
(3.4) วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา
(3.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. งานผังเมือง
(4.1) การสำรวจ รวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อการวางผังเมืองในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ
(4.2) จัดทำข้อมูลที่สำรวจ รวบรวมได้ลงในแบบสำรวจ ตารางแผนที่ กร๊าฟ แผนภาพ และอื่น ๆ ช่วยเขียนแบบแปลน แผนผัง หรือแผนที่
(4.3) งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
(4.4) งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน   ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน

5. งานสวนสาธารณะ
(5.1) ปฏิบัติงานสวนสาธารณะของเทศบาล จัดให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ จัดสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
(5.2) จัดตกแต่งสวนหย่อมทั่วไปในเขตเทศบาล ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม บำรุงรักษาลานหญ้า
(5.3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
(6.1) ดูแลในการจัดสถานที่ของเทศบาล เช่น การจัดสถานที่ในการทำกิจกรรรมต่าง ๆ ของเทศบาล การจัดห้องประชุม
(6.2) การดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหาดกรวด
(6.3) ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าประปา และสำนักงาน

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองช่างที่ได้รับมอบหมายให้หั วหน้ากองช่าง เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการ
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์