นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1224505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
129
464
1660
1212200
12423
16076
1224505

Your IP: 3.235.179.111
Server Time: 2021-10-22 02:24:00

 

นางสาว พรรณพิไล   สาดคำ

ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

 

 

นางสาวอารม คุ้มแสง

รองปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด

 

นายนวพล  วีริยางกรู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายนิกร  จันทร์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส.อ.ฤทธิชัย  ทอดเสียง
เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายศรีไพร  เกิดมีมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสมชาย  จันทร์ศรีงาม
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวสุพรรณี  ไวคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอังคนา  คงรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสุขุม ไทยเก่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

นายเสมอ  แจ้งเมือง
พนักงานขับรถยนต์

นายชุมพล  บุญเกตุ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจิดาภา  วรพงษ์ไพบูลย์ 
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกิติยา  เศวตเวช
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

นายโสภณ  ตาสาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานทำความสะอาดสถานที่)

 

นายวิชชา  อินคำ

พนักงานจ้างเหมา


 

นางละเอียด  ปานหลาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานทำความสะอาด
) 


 ภาระและหน้าที่ของสำนักปลัด


สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชก ารทั่วไปขอ งเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลใ ห้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานแล ะลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีการแบ่งระบบงานดังนี้

 
1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการประชุมต่าง ๆ
(1.5) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล
(1.6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2. งานการเจ้าหน้าที่
(2.1) งานสรรหา การสอบ บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง
(2.2) การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
(2.3) งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชย์ต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
(2.4) ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
(2.5) การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
(2.6) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง
(2.7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานทะเบียนราษฎรและบัตร
(3.1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการทะเบียนของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราว ดำเนินการเบื้องต้นในเรื่องการทะเบียนราษฎร เช่น การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น
(3.2) การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ ลือกตั้ง?
(3.3) ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานแผนและงบประมาณ
(4.1) งานจัดทำแผนพัฒนาหรือโครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
(4.2) งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(4.3) งานควบคุมภายใน
(4.4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
(5.1) ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
(5.2) ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ
(5.3) งานบริการข้อมูลสารสนเทศทางระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
(5.4) งานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5.5) งานจัดทำทะเบียนคุมงานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่า ง ๆ ของเทศบาล
(5.6) งานจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
(5.7) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานนิติการ
(6.1) จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบาล
(6.2) งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(6.3) งานดำเนินการทางแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(6.4) ตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้
(6.6) งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7.1) งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(7.2) งานกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(7.3) งานกู้ภัยต่าง ๆ การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับภัยพิบัติ
(7.4) งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบลหาดกรวด
(7.5) งานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.)
(7.6) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
8. งานกิจการสภา
(8.1) งานธุรการและงานสารบรรณ
(8.2) การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาฯ
(8.3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่งในการบริหารกิจการการติดต่อการตอบโต้หนังสือของเทศบาลให้นายกเทศมนตรีหรือผู้รักษาราชการแทนหรือทำการแทนตามคำสั่งเทศบาลเป็นผู้ลงนามสั่งการ?ในการปฏิบัติงานของเทศบาลในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้ สั่งการและรับ ผิดชอบโดยตรงกรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการ  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรีโดยทันที

....................................................... ..... .........

 

 

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

  

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์