นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
243
6750
1633995
21363
18899
1651356

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-24 00:13:09

สำนักปลัด


งานบริหารทั่วไป

 
งานธุรการ
- การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
- ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
- จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดการประชุมต่าง ๆ
- จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาล
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
งานการเจ้าหน้าที่
- งานสรรหา การสอบ บรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และค่าจ้างพนักงานจ้าง
- การจัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
- งานเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชย์ต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
- ดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- การดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน
- งานจัดทำแผนอัตรากำลัง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการทะเบียนของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราว ดำเนินการเบื้องต้นในเรื่องการทะเบียนราษฎร เช่น การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น?
- การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเ ลือกตั้ง?
- ปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
- ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ
- งานบริการข้อมูลสารสนเทศทางระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
- งานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
- งานจัดทำทะเบียนคุมงานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่า ง ๆ ของเทศบาล
- งานจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน

งานแผนและงบประมาณ
- งานจัดทำแผนพัฒนาหรือโครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ
- งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- งานควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฏหมายคดี

งานนิติการ
- จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของเทศบาล
- งานดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานดำเนินการทางแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้
- งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานกิจการสภา

งานกิจการสภา
- งานธุรการและงานสารบรรณ
- การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาฯ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานกิจการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- งานกู้ภัยต่าง ๆ การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับภัยพิบัติ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบลหาดกรวด
- งานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.)
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
คำสั่งเทศบาลตำบลหาดกรวด : การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด  (ดาวโหลด)


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์