นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1559729
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
938
1015
5467
1544408
16711
18202
1559729

Your IP: 3.237.4.45
Server Time: 2023-05-27 23:42:57

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่

รายชื่อตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ download
1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) download
 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) download
 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) download
 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) download
 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) download
 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) download
 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) download
 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) download
 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) download
 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) download
 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3701 วิศวกรโยธา download
 3702 สถาปนิก download
 3703 นักผังเมือง download
 3704 วิศวกรเครื่องกล download
 3705 วิศวกรไฟฟ้า. download
 3706 วิศวกรสุขาภิบาล download
 3707 นักจัดการงานช่าง download
 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) download
 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) download
 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี download
 4202 เจ้าพนักงานการคลัง download
 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ download
 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ download
 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4403 จพง.สัตวบาล download
 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4501 จพง.วิทยาศาสตร์ download
 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน download
 4602 พยาบาลเทคนิค download
 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู download
 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
 4605 โภชนาการ download
 4606 จพง.รังสีการแพทย์ download
 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ download
 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม download
 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข download
 4610 สัตวแพทย์ download
 4701 นายช่างโยธา download
 4702 นายช่างเขียนแบบ download
4703 นายช่างสำรวจ download
4704 นายช่างผังเมือง download
4705 นายช่างเครื่องกล download
4706 นายช่างไฟฟ้า download
4707 เจ้าพนักงานประปา download
4708 นายช่างศิลป์ download
4709 นายช่างภาพ download
4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) download
4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download
4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) download


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์