นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

1485077
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
281
479
1474797
13848
15102
1485077

Your IP: 3.222.251.91
Server Time: 2023-01-30 12:09:18

รายงานผลการติดตามและผลการดำเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นทราบ เพื่อให้ผู้บริหารได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต ามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ


ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบได้ที่นี่

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์