นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0865582
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
586
435
1021
853233
15674
20759
865582

Your IP: 3.83.32.171
Server Time: 2020-01-27 23:13:50

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข ฯ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย   ส่งเสริมสุขภาพประชาชน  ควบคุมโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาล ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด   ควบคุมการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาบุคากรด้านสาธารณสุข   ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำตลอดจนสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยต่างๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1. งานควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานป้องกันโรคไข้เลือดออก

2. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันยาเสพติด 

3. งานบริการสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานคัดกรองโรค

4.งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาดภายในตำบล
- งานกำจัดขยะ

5. งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข
- งานฟื้นฟูผู้พิการ/ทุพพลภาพ
- งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.
- งานส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน
ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

 

คำสั่งเทศบาลตำบลหาดกรวด : การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด  (ดาวโหลด)


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์