นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0612138
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
530
441
2468
597607
9330
22227
612138

Your IP: 54.205.211.87
Server Time: 2019-01-16 18:56:52

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหาดกรวด  อยู่ที่บ้านทับใหม่  หมู่ที่  ๑  ถนนอุตรดิตถ์ – พิชัย  ตำบลหาดกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทรศัพท์  ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘  โทรสาร  ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘  ต่อ  ๑๓  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่าเซ่า,ตำบลผาจุก,ตำบลคุ้งตะเภา
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลวังแดง,อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังกะพี้,ตำบลบ้านเกาะ

เนื้อที่
เทศบาลตำบลหาดกรวดมีเนื้อที่ประมาณ  ๒๘,๗๕๐  ไร่  หรือประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ทางการเกษตรกรรมประมาณ  ๒๘,๑๓๗  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลหาดกรวดมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน  หมู่ที่  ๑-๖  ตลอดแนวด้านตะวันตกของตำบล  แม่น้ำน่านเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงราษฎรชาวตำบลหาดกรวดมาช้านาน  พื้นที่ราบลุ่มริมน้ำน่าน  พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกยาสูบ  ข้าวโพด  ตอนกลางมีคลองจระเข้ไหลจากบึงกะโล่ผ่านทุ่งนาแหล่งปลูกข้าวของตำบล  พื้นที่ด้านตะวันออกและด้านใต้ของตำบลเป็นเนินเขาและเป็นที่ราบสูง  มีลำห้วยสองจบ  ห้วยตะค้อและห้วยลึกไหลผ่าน  ในฤดูแล้งน้ำในลำห้วยจะแห้งขอดไม่มีน้ำพอเพียงต่อการอุปโภค  บริโภค  และทำการเกษตร

การปกครองในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวดมีหมู่บ้าน  ๙  หมู่บ้าน  ได้แก่
หมู่ที่  ๑  บ้านทับใหม่
หมู่ที่  ๒  บ้านหาดกรวด
หมู่ที่  ๓  บ้านบุ่งจิก
หมู่ที่  ๔  บ้านวังหมู
หมู่ที่  ๕  บ้านท่า
หมู่ที่  ๖  บ้านซ่าน
หมู่ที่  ๗  บ้านไผ่ใหญ่
หมู่ที่  ๘  บ้านดงช้างดี
หมู่ที่  ๙  บ้านเขาตอง

ผู้นำชุมชน  ๙  หมู่บ้าน
หมู่ที่  ๑  นายชูชาติ    เที่ยงฟัก
หมู่ที่  ๒  นายประสบ   วอนสร้อย
หมู่ที่  ๓  นายบุญเสริม   ชัยคำ
หมู่ที่  ๔  นายสังเกตุ  กัดมั่น
หมู่ที่  ๕  นายไพรวัลย์  คุ้มอักษร
หมู่ที่  ๖  นายมาโนช    สุธรรมรักขติ
หมู่ที่  ๗  นายประดิษฐ์  คงแจ้ง
หมู่ที่  ๘  นางสุรีรัตน์    อยู่สืบ
หมู่ที่  ๙  นายดิเรก    หลวงพงษ์

ประชากร ๙ หมู่บ้าน
ประชากรทั้งสิ้น  7,572  คน   ชาย  3,686  คน   หญิง  3,886   คน     
ความหนาแน่น168 คน/ตารางกิโลเมตร    พื้นที่ 28,750 ไร่ หรือ 46 ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หลังคาเรือน

1

บ้านทับใหม่

228

206

433

195

2

บ้านหาดกรวด

310

346

656

248

3

บ้านบุ่งจิก

543

641

1,193

383

4

บ้านวังหมู

607

589

1,196

369

5

บ้านท่า

547

617

1,165

335

6

บ้านซ่าน

649

670

1,335

395

7

บ้านไผ่ใหญ่

289

314

608

238

8

บ้านดงช้างดี

306

365

730

261

9

บ้านเขาตอง

151

136

282

113

 

รวม

3,686

3,886

7,572

2,546

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

๑. วัดทับใหม่
๒. วัดวังหมู
๓. วัดเนินโพธิ์
๔. วัดไผ่ใหญ่
๕. วัดดงช้างดี
๖. วัดเขาตอง
๗. สำนักสงฆ์ป่าเรไร

สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน ๒ แห่ง
(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด
(๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า
- สถานพยาบาลเอกชน ๔ แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชนตำบลหาดกรวด หมู่ที่  ๓
- หน่วยบริการประชาชนดงช้างดี   หมู่ที่  ๘  (ถนนสายเอเชีย)

บริการพื้นฐาน
การคมนาคม  เทศบาลตำบลหาดกรวดสามารถเดินทางไปตำบลอื่นๆและต่างจังหวัดได้โดยสะดวก  ดังนี้
- ทางหลวง  หมายเลข  ๑๑  (เอเชีย)  สายเด่นชัย – พิษณุโลก
- ทางหลวง  หมายเลข  ๑๒๐๔  ถนนอุตรดิตถ์ – พิชัย
- ถนนภายในหมู่บ้าน
๑. ถนนลาดยาง ๑๕ สาย
๒. ถนนคอนกรีต ๒๖ สาย
๓. ถนนลูกรัง  ๒๙ สาย

การโทรคมนาคม
๑) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ๑๒  แห่ง
๒) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์  ๘๓๒  ครัวเรือน
๓) ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒,๓๐๐  ครัวเรือน
๔) ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้ ๒,๓๑๒  ครัวเรือน

การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน  ( ๙  หมู่บ้าน)
- จำนวนราษฎรที่ใช้ไฟฟ้า  ๒,๓๐๗  ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ๕  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำน่าน  คลองจระเข้  ห้วยตะค้อ  ห้วยลึก

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ๒  แห่ง
- ฝาย     ๑๒  แห่ง
- สระ     ๔๓  แห่ง
- ประปาหมู่บ้านเทศบาลบริหารจัดการ ๙  แห่ง
- ประปาหมู่บ้านบริหารจัดการ  ๑๕  แห่ง
- บ่อน้ำตื้น    ๔๖  แห่ง
- ถังเหลี่ยม    ๑  แห่ง
- ถัง  ฝ.๓๐ , ๓๓ ,  ๙๙   ๕  แห่ง
- ถังไฟเบอร์การ์ด   ๔  ใบ
- บ่อบาดาล    ๑๒  แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีพื้นที่ป่าไม้ชุมชน   ๒  แห่ง
๑. ป่าแดงบ้านท่า  หมู่  ๕  จำนวน ๒๙๘  ไร่
๒. สวนป่าสิริกิติ์    หมู่  ๙  จำนวน   ๑๕๐  ไร่

มวลชนที่จัดตั้ง
- อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน   จำนวน  ๔๐ คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จำนวน  ๑๗๗ คน
- กรรมการพัฒนาสตรี  หมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน จำนวน  ๘๑ คน
- กรรมการพัฒนาสตรีตำบล   จำนวน  ๑๖ คน
- กองกำลังประชาชนพิทักษ์ถิ่น   จำนวน  ๙๐ คน
- อาสาสมัครหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย  จำนวน  ๑๐ คน


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

มกราคม 2019
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์