นายสมัย สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหาดกรวด

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

0865607
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
611
435
1046
853233
15699
20759
865607

Your IP: 3.83.32.171
Server Time: 2020-01-27 23:16:17

ประวัติเทศบาล

 ประวัติความเป็นมาของตำบลหาดกรวด

ตำบลหาดกรวดเดิมชื่อตำบลวังหมู เนื่องจากในอดีตมีการบอกกล่าวเล่าขานสืบเนื่องต่อกันมาว่ามีหมู ทอง 1 ตัว ซึ่งหมูทองตัวนี้จะชอบมานอนเล่นที่บริเวณหนองน้ำ (ปัจจุบันคือบ้านวังหมู) ในละแวกนั้นอยู่เป็นประจำ และหมูตัวนี้จะชอบวิ่งลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำน่านและจะว่ายน้ำไปโ ผล่อีกท่าหนึ่งอยู่เป็นประจำ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดท่าทอง และอีกเพียงไม่นานหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นหมูทองตัวนี้อีกเ ลย ประจวบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบใกล้กับแม่น้ำน่าน ชาวบ้านจึงร่วมด้วยช่วยกันสร้างพระอุโบสถขึ้นจำนวน 1 หลังเป็นรูปเรือสำเภา กว้างประมาณ 7.50 เมตร ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ใช้ทำประโยชน์เกี่ยวกับพิธีทางศาสนามาช้าน าน โดยมีชาวมอญชื่อ นายเม็ง นางกิมไล้ แซ่แต้ สองสามีภรรยาได้มาทำการค้าขายในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่เคยมีห มูทองชอบมานอนเล่นอยู่ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า วังหมู ส่งผลทำให้วังหมูในสมัยนั้นมีชื่อเสียงมาก ทั้งทางด้านศาสนา การค้าขาย และเศรษฐกิจ บ้านวังหมูจึงได้รับประกาศเป็นชื่อของตำบลวังหมู อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านโพธิ์ มณฑลพิษณุโลก ในช่วงระยะเวลาการปกครองหมู่บ้านวังหมูมีกำนันขุนเนา วังวรา และ กำนันทอง อินจ่าย เป็นกำนันซึ่งทำการปกครองสืบเนื่องต่อกันมา ในสมัยที่กำนันทอง อินจ่าย ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้ทำการปกครองดูแลพื้นที่ตั้งแต่บ้านวังหม ูครอบคลุมไปจนถึงหมู่บ้านบุ่งวังงิ้วเขตติดต่อกับตำบลคุ้งตะเภา โดยใช้ม้าเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรสำหรับใช้ในการไปปฏิบัติงา นอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2484 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ นายหมื่นเถื่อน ทองทวี เป็นกำนัน ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลวังหมูเป็นตำบลหาดกรวด โดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการที่กำนันหมื่นเถื่อน ทองทวี เป็นคนหาดกรวดจึงเปลี่ยนชื่อตำบลใหม่เพื่อให้ชื่อตำบลนั้นตรงกั บชื่อของหมู่บ้านตนเอง ซึ่งจากเดิมชื่อของบ้านหาดกรวดก็ได้มาจากการที่บ้านหาดกรวดมีพื ้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน่านจึงมีกรวดและทรายเยอะมาก จึงได้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และ แหล่งทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในละแวกนั้น โดยจะมีเรือมอญจากปากน้ำโพซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวั ดนครสวรรค์ได้ล่องเรือขึ้นมาเพื่อขนกรวดไปขายครั้งละประมาณ 10-20 ลำเรือ โดยชาวเรือจะจ้างชาวบ้านให้ช่วยร่อนกรวดออกจากทราย โดยให้ค่าจ้างปี๊บละ 10 สตางค์ ชาวบ้านที่จะเดินทางไปร่อนกรวดขายจะต้องเดินผ่านพื้นผิวที่เป็น ทรายผสมกรวด ซึ่งพื้นผิวดังกล่าวจะมีความร้อนมากเมื่อเจอกับแสงแดด เนื่องจากชาวบ้านสมัยนี้ยังไม่นิยมสวมใส่รองเท้ากัน ชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยวิธีการนำใบไม้มาวางทับพื้นผิวทรายและกรว ดก่อนเดินทางไปสถานที่ร่อนกรวดริมแม่น้ำน่านของหมู่บ้านหาดกรวด และจากการร่อนกรวดขายทำให้ชาวบ้านหาดกรวดมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้บ้านหาดกรวดในช่วงนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของกรวดมาก จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่กำนันหมื่นเถื่อน ทองทวี นำมาเปลี่ยนชื่อจากตำบลวังหมู เป็นตำบลหาดกรวดแทน โดยรวมตำบลป่าเซ่าเข้าไว้ด้วยกัน แต่หลังจาก 14 ปีให้หลังตำบลหาดกรวดก็ได้แยกออกจากตำบลป่าเซ่าอีกครั้งหนึ่งเม ื่อปี พ.ศ.2498 โดยชาวบ้านตำบลหาดกรวดส่วนใหญ่พูดภาษาสุโขทัย และนับถือศาสนาพุทธ ตำบลหาดกรวดปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 9 หมู่บ้านได้แก่ บ้านทับใหม่ บ้านหาดกรวด บ้านบุ่งจิก บ้านวังหมู บ้านท่า บ้านซ่าน บ้านไผ่ใหญ่ บ้านดงช้างดี และบ้านเขาตอง โดยมีกำนันที่ได้รับการแต่งตั้งและปกครองตำบลหาดกรวดมาแล้วจนถึ ง ปัจจุบันจำนวน 10 คนโดยมีทำเนียบซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตา มลำดับรายชื่อดังนี้

กำนันคนแรก นายขุนเนา วังวรา 
กำนันคนที่สอง นายทอง อินจ่าย 
กำนันคนที่สาม นายหมื่นเถื่อน ทองทวี 
กำนันคนที่สี่ นายสวัสดิ์ โกฏแสง 
กำนันคนที่ห้า นายปิ่น เชตุใย 
กำนันคนที่หก นายชวน อินจ่าย 
กำนันคนที่เจ็ด นายเปลื้อง พันทอง 
กำนันคนที่แปด นายสมัย สายบุญส่ง 
กำนันคนที่เก้า นายบำเพ็ญ ทองทวี 
กำนันคนที่สิบ นายไพรวัลย์ คุ้มอักษร (กำนันคนปัจจุบัน) 
ตำบลหาดกรวดได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวดครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู และย้ายมาอยู่อาคารถาวรหมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้ว 2 คนตามลำดับคือ 

นายสมัย สายบุญส่ง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2539   2543 

นายโยธิน ชารีขวัญ  ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2543   2547

นายสมัย สายบุญส่ง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ พ.ศ. 2547   2551 

และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวดได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล หาดกรวด โดยมีนายสุริยา อินจ่าย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดตั้งแต่เริ่มยกฐานะเ ป็นเทศบาลตำบลหาดกรวดจนครบวาระ

และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นายสมัย สายบุญส่ง ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

 

 

หมายเหตุ : ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ 16/05/2556


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์