นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
185
6733
1633995
21346
18899
1651339

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-23 23:52:48

กองคลัง

 ้วยระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปีเป็นระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวดโดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ และชำระภาษีณ สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด  โดยมีรายละเอียดในการชำระภาษีต่าง ๆ ดังนี้ .-

* ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จะต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด. 2) และชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

* ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย ต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) และชำระภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี

* ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี


** ภาษีโรงเรือนและที่ดิน **

* ความหมาย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ   กับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น  เช่น ผู้ประกอบการกิจการร้านค้าบ้านเช่าต่าง ๆ ตามลักษณะ ขนาด และทำเลที่ตั้ง

* ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 6 ได้ให้ความหมายของ  “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ” ว่าหมายถึง

(1) ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และ

(2) บริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

* ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ กำหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ

1) หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

2) แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้างชำระ

- ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง

- ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5  ของค่าภาษีค้าง

- ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง

*****************************************

**ภาษีป้าย **

* ความหมาย

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่น  เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้   ไม่ว่าจะได้แสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษรภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี   ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี   และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวดงวดละสามเดือนของปี  โดยเริ่มเสียภาษีตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึง งวดสุดท้ายของปี  ทั้งนี้  ตามอัตราที่กำหนดในกฎ กระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีป้ายให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายใน
เดือนมีนาคม ของปี

* หากมีการเปลี่ยนแปลง กรณีเปลี่ยนป้าย โอนป้าย ย้ายป้ายหรือปลดป้ายแล้ว ให้แจ้งให้เทศบาลตำบลหาดกรวดทราบผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด
ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

*
ภาษีป้าย

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย    เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ จะแจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละห้าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

**ภาษีบำรุงท้องที่**

* ความหมาย

ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน   หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

*ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

* ที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสีย  ภาษีบำรุงท้องที่

- ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ทางไปรษณีย์

ด้วยระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปีเป็นระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี  ในเขตพื้นที่ตำบลหาดกรวดโดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง  ๆ   และชำระภาษี ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด   หรือชำระภาษีทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดการชำระภาษีดังนี้ :-
☻ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

 

เฉพาะกรณีที่ท่านไม่ค้างชำระภาษีเท่านั้นหากท่านค้างชำระภาษีโปรดสอบถามยอดค้างชำระค่าภาษีก่อนชำระเงิน

  • ถือว่าวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ วันชำระผ่านธนาคารเป็นวันชำระเงิน


จ่าหน้าซองถึง

 

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

1/1 หมู่  1  ถ.อุตรดิตถ์-พิชัย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  53000

การชำระเงิน

- จ่ายเป็นธนาณัติทางไปรษณีย์

- ตั๋วแลกเงินธนาคาร

- เช็คขีดคร่อม


สั่งจ่ายในนาม เทศบาลตำบลหาดกรวด
พร้อมแจ้งชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของที่ดิน


***********************************


กิจการที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10)   พ.ศ. 2551  ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์  2551

ข้อ 4 กำหนดให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. การทําโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

2. การขายสินค้าไมว่าอยางใดๆ  อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายไดเป็นเงินตั้งแต20 บาทขึ้นไปหรือมีสินคาดังกล่าวไวเพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 500 บาทขึ้นไป

3. การเปนนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง  ซึ่งทําการเกี่ยวกับสินค้าไมว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน ตั้งแต20 บาทขึ้นไป

4. การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรม ไม่ว่า อย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตไดมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด เป็นเงิน  ตั้งแต20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใด มีสินค้าที่ผลิตไดมีค่ารวมทั้งสิ้นตั้งแต500 บาท ขึ้นไป

5. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตประจําทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง  การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การใหกูยืมเงิน  การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงินการธนาคาร การโพยก๊วน การทําโรงรับจํานํา และการทําโรงแรม

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

8. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการอินเทอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

12. การให้บริการตู้เพลง

13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

-  การจดทะเบียนตั้งใหม่

-  การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

-  การจดทะเบียนยกเลิก

ขั้นตอน

1. จัดทําคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมหลักฐานประกอบ (สําเนาบัตรประจําตัว + ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ)

2. เจ้าหน้าที่ รับ/ตรวจคําขอ

3. ชําระค่าธรรมเนียม

4. นายทะเบียนออกใบสําคัญทะเบียนพาณิชย(พค 0403)

อัตราค่าธรรมเนียม

1. จดทะเบียนตั้งใหม่                   จำนวน  50  บาท

2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  จำนวน  20  บาท

3. จดทะเบียนยกเลิก                    จำนวน  20  บาท

4. ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์   จำนวน  30  บาท

5. ขอคัดสำเนาเอกสาร                จำนวน  30  บาท

* ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันเลิกประกอบกิจการ

ขั้นตอนการออกทะเบียนพาณิชย์กรณีจดทะเบียนใหม่

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและให้คำแนะนำในการจดทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

เจ้าหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานจากผู้อื่น 
คำขอและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง

นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาและลงนามในบันทึกนายทะเบียนและส่งเรื่องคืนให้เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์

นายทะเบียนพาณิชย์พิจารณาและลงนามในบันทึกนายทะเบียนและส่งเรื่องคืนให้เจ้าหน้าที่

ภายใน1 วัน

แบบ ทพ.

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ผู้รอยื่นจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

แบบ ทพ.

แบบ ทพ.

แบบ ทพ.

เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอและสั่งการให้ผู้ยืนคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้อง

บทกำหนดโทษ

1. ไม่ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  ภายใน 30 วัน

2. แสดงรายการเท็จ

3. ไม่ไปพบนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

4. ไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียน  หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่

* ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

5. ไม่ยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 30 วัน

6. ไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ในที่เปิดเผย

7. ไม่จัดให้มีป้ายชื่อไว้ที่หน้าสำนักงานใหญ่หรือสาขา

* ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองร้อยบาท และปรับอีกไม่เกิน วันละยี่สิบบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบกิจการค้า  สามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์  ณ เทศบาล ที่กิจการค้าของตนเองตั้งอยู่  หรือยื่นได้ที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์  เทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โทรศัพท์ 0 - 5544 - 5118 โทรสาร 0 - 5544 - 5118  ต่อ 13

 

คำสั่งเทศบาลตำบลหาดกรวด : การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลหาดกรวด  (ดาวโหลด)


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์