นายสุริยา  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1559744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9
944
5482
1544408
16726
18202
1559744

Your IP: 3.237.4.45
Server Time: 2023-05-28 00:39:45

 

 

 

นายจารึก   วงศ์ปิยมารัตน์   
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทร 0849899894 

 

นายสมประสงค์  เส็งประสาร
พนักงานสูบน้ำ

นางสาวน้ำผึ้ง  กล่อมบาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอำนวย  ทองอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตสารชวีภัณฑ์)

  

 

นางสาวอาทิตรา  เมฆไหว
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายนิรุตติ์  ด้งพุก
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานดูแลคลองส่งน้ำ)

นายสมศักดิ์  สุขคร
พนักงานจ้างทั่วไป
(งานผลิตปุ๋ยหมัก)

 

นายอดิศักดิ์  พรมน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภัทรวิทย์   ทับตุ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลสถานีสูบน้ำทับใหม่)

 นางสาวนฤมล  ชารีขวัญ

 พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

นางถาวร  ตาสาย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายสมาน  อยู่ดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวพชรพรรณ  ยังเหล็ก

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 

นางสาวนันทา  อินกล่ำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 
 

 

ภาระและหน้าที่ กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้ากองส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักง านและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ดังนี้

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง?
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองส่งเสริมการเกษตร
(1.5) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวิชาการเกษตร
(2.1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธ์ต้านทางโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี
(2.2) การให้คำปรึกษาแนะนำและสาธิตงานวิชาการเกษตร

3. งานส่งเสริมการเกษตร
(3.1) การส่งเสริมการเกษตร เช่น การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตจากข้าว พืชไร่ พืชสวน ไหมและยางพารา เป็นต้น
(3.2) สาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช
(3.3) ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมแก่เกษตรกร

4. งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4.1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ ป่าไม้ เป็นต้น
(4.2) งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม

5. งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
(5.1) ควบคุมดูแล ป้องกันโรคระบาด ทั้งที่เกิดกับพืชและสัตว์
(5.2) ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อเกิดโรค

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองส่งเสริมการเกษตรให้หัวหน้ ากองฯเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์