นายพศิน  อินจ่าย
   
นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

สายตรงผู้บริหาร

การดำเนินงาน

ทต.หาดกรวดสู่อาเซียน

ของดีเทศบาล

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คุณธรรมและความโปร่งใส

1651405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
243
6799
1633995
21412
18899
1651405

Your IP: 3.235.188.113
Server Time: 2023-09-24 01:08:30

 

 นางสยุมพร ดิตถ์อัศวธนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร 0931378441

 

นางเสาวลักษณ์  บุญเป้า
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางวิไลวรรณ์ โตเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวเพลินตา  ต่ายลำยงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

น.ส.วารุณี   วังสุข
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางนันทิชา   ชมแสงรัตน์
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุจรีย์  ศรีปาน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นายนรากร  เทศเกศ

พนักงานจ้างเหมา

 

นายเอกขจร  ม่วงพันธ์
พนักงานจ้างเหมา

 

นางพรทิพ เขียวบ้านยาง 

พนักงานจ้างเหมา

 

 

     

นายทวี   รุ่งเชตุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา)
 

 

นายชาญชัย  น่วมทอง

พนักงานจ้างเหมา

 นายทิฏธิทัตต์  รุ่งเมือง

พนักงานจ้างเหมา

 

 

 

   
 

 นายลิขิต  วอนสร้อย

พนักงานจ้างเหมา

 

  

 


ภาระและหน้าที่ กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1. งานธุรการ
(1.1) การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.2) การเก็บ พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราว เอกสารหลักฐาน
(1.3) ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
(1.4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี
(2.1) การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน,คณะกรรมการรับ  ส่งเงินฝากธนาคาร,คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
(2.1) การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและใบนำส่งเงินตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝ ากธนาคารทุกวัน พร้อมทั้งส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(2.3) การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัด ได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน , ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ,โรคเอดส์ และเงินอื่น ๆ ทำใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี
(2.4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิละนิติกรรมที่ด ิน,ภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าภาคหลวงแร่,ค่าภาคหลวงปิโตเลียมที่โอนผ่ านธนาคารโดยใช้บริการ Self-Service Banking
(2.5) การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง ๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก และนำส่งให้งานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
(2.6) นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
(2.7) การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินประกันสังคม , เงินค่าใช้จ่าย 5 % ,เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน,เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานดำเน ินการ ภายในกำหนดเวลาไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
(2.8) การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
(2.9) การโอนเงินเดือนพนักงาน, ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลเข้าธนาคาร
(2.10) การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงิน ได้แก่ วันที่, ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรับเงิน,ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่าย ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง
(2.11) การจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดให้ครบถ้วน
(2.12) การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค ลงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จัดทำสำเนาคู่ฉบับและตัวจริงให้เก็บไว้กับฎีกาเบิกเงินสำเนาแยก แฟ้มไว้ต่างหาก 1 ฉบับ ติดตามประสานให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็วต้องไม่ เกิน 15 วันหลังจากผู้มีอำนาจลงนามในเช็คแล้ว หรือดำเนินการนำออกไปจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
(2.13) การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,ค่าเช่าบ้าน,ค้าจ้างเหมาบร ิการ,ค่าเล่าเรียนบุตร,เงินสำรองจ่าย,ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปร าชการไม่ความเกิน 5 วันทำการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสำนัก/กองต่างๆ
(2.14) ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมารนั้น หรือขออนุมัติจัดทำรายจ่ายค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด
(2.15) รับใบนำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินราย รับ
(2.16) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่ นจังหวัดพัฒนานำมาลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)นำใบผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่าง ๆ) แล้วนำมาลงทะเบียนเงินรายรับ
(2.17) การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวนที่มีการรับ - จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุก วัน
(2.18) รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอ น/เลือกทำตามแบบ/จ.ส.02 ภายในกำหนดเวลา จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.19) การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้แก่
(2.19.1) ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให้ถู กต้องตรงกัน
(2.19.2) ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่ายและ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
(2.19.3) ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนาใบเสร ็จรับเงินให้ถูกต้อง
(2.19.4) ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยก
ประเภทให้ถูกต้องตรงกัน
(2.19.5) จัดทำทะเบียนคุมเงิน ส่วนลด 6% ค่าใช้จ่าย 5 % และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทได้แก่ งบถ่ายโอน ,เงินผู้ดูแลเด็ก,เงินค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารเสริม(นม), ค่าเช่าบ้านบุคลากร/เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
(2.19.6) จัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น ทำให้ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี
(2.20) จัดทำรายงานต่าง ๆ ได้แก่
(2.20.1) การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจ่ายเงินสด,กระดาษทำก ระทบยอด,รายจ่ายตามงบประมาณ(รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณรา ยรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่าย และเงินสดประจำเดือนงบทดลองประจำเดือน
(2.20.2) การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ,งบทรัพย์สิน,งบเงินสะส ม,งบหนี้สิน,งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี
(2.21) การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่
(2.21.1) รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(2.21.2) รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน,งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมข องทุกปี
(2.21.3) รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน(งวดตุลาคม-มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน,งวดเมษายน- กันยายน รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม
(2.21.4) รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน (มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม)
(2.21.5) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจำทุกเดือนมกราคม ,มีนาคม,เมษายน,มิถุนายน,กรกฎาคม,กันยายน,ตุลาคม,ธันวาคม) ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร(เง ินฝากออมทรัพย์)ทุกสิ้นเดือน มีนาคม โดยจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป
(2.21.6) รายงานเศรษฐกิจรากฐานก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน
(2.21.7) รายงาน GPP

3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
(3.1) จัดเก็บรายได้ที่เทศบาลตำบลหาดกรวดจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได้ ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งนำใบส่งเงินสรุปฯโดยประสานงานกับงาน การเงินเรื่องการรับเงินโอนต่างจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น นำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคารและส่งหลักฐาน ให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบยันให้ตรงกัน
(3.2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้ง รายการรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้ วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
(3.3) งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
(3.4) จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
(3.5) จัดทำทะเบียนทุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน่ารังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
(3.6) งานเร่งรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่น ค่าน้ำประปาให้หมดไป โดยมี่มีค้างหรือมีรายการต้องตัดมาตรน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
(3.7) จัดทำ ภทบ.19 บัญชี งบหน้าและงบรายละเอียดค่าส่วนลด 6 % เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
(3.8) งานจัดทำทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6,
(3.9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
(4.1) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
(4.2) จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2ผด.3,ผด.5และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
(4.3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้ งในส่วนต่าง ๆให้ทราบด้วย
(4.4) จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนคุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวคุรุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้อง
ทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน
(4.5) แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช ้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้การได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือ ทะเบียน
(4.6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองคลังให้หัวหน้ากองฯเป็นผู้ สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งการ ให้เสนอปลัดเทศบาลเพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกเทศมนตรีทราบและสั่งการต่อไป
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่ง และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทร าบต่อไป


............................................................ .........

นายนรากร  เทศเกศ

 


นางสาวพรรณพิไล  สาดคำ
(ปลัดเทศบาลตำบลหาดกรวด)

สื่อ Online

   

Link URL

การพัฒนาจังหวัดด้วย ว.และ ท.

การพัฒนาจังหวัด
ด้วย ว.และ ท.

Link หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 


 


 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์